Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod JKM Praktik spol. s r.o.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2018.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v obchodě firmy JKM praktik spol. s r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma JKM Praktik spol. s r. o. – , se sídlem Hradební 761/3 Praha 1, IČO 25783491 DIČ CZ 25783491 zapsané v obchodním rejstříku v Praze,

oddíl C, vložka 69871 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Vymezení pojmů

Prodávající (dodavatel) je firma JKM Praktik s r.o. , Hradební 761/3 Praha 1 IČO 25783491, DIČ CZ 25783491. Firma JKM Praktik s r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail (potvrzení objednávky). Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu a zaplacením smluvené zálohy. Dodací lhůty jsou stanoveny a uvedeny, mohou se prodloužit v případě neočekávaných, prodávajícím nezaviněných skutečností, které se nedají prodávajícím ovlivnit. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodů prodlení vůči prodávajícímu vyloučeno.   

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzení objednávky).

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží.  V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Nákresy, váha a rozměry výrobků (zboží) uvedené na internetových stránkách a v katalozích jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Platební podmínky

 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • Platba předem bankovním převodem (platba je kupujícím uhrazena standardním bankovním převodem z účtu kupujícího na účet společnosti JKM PRAKTIK spol. s r.o. vedený u Komerční banky 27-1024400257/0100). V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dní po uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě neuhradí, kupní smlouva zaniká a objednávka bude automaticky stornována.
 • Dobírka (kupující uhradí zboží až při jeho převzetí dopravci)
 • Platba v hotovosti při převzetí zboží na výdejním místě v Říčanech u Prahy  (v případě osobního odběru je možné zboží uhradit  přímo na výdejním místě)
 • On-line bankovní převody ePlatby+ (služba ePlatba+ zákazníka přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky, kterou si vybral ve výběru bank. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím společnosti ComGate Payments, a.s.)
 • On-line úhrada platebními kartami MasterCard a Visa - úhrada prostřednictvím zabezpečené brány od firmy ComGate Payments, a.s. .

 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 2 let, v případě prodloužené záruky za jakost po dobu 5 let od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na bankovní účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímu jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Vrácené zboží nezasílejte zpět na dobírku, taková zásilka nebude moci být převzata.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Kupující při objednávce zboží platí sjednanou zálohu. V případě požadavku kupujícího na odstoupení od smlouvy v době, kdy je zboží již vyrobeno na zakázku kupujícího, může prodávající požadovat storno poplatek a započíst případné storno oproti složené záloze. Kupující se započtením storna souhlasí.

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží dle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v těchto případech:

 • je-li zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní (bez dokumentace, prodejního dokladu, příslušenství atd.),

 • jedná-li se o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již započato; příkladem by mohla být objednaná montáž,

 • je-li zboží objednáno se zakázkovou volitelnou součástí nebo úpravou, která je teprve po vystavení objednávky vyrobena dle přání spotřebitele nebo jeho agenta (např. architekt); příkladem by mohl být výrobek s vybraným zakázkovým čalouněním nebo výrobek s volitelným barevným odstínem dřeva, úprava rozměrů, popřípadě jiná zakázková výroba. Za zakázkové výrobky se považují např. veškeré výrobky uvedené na internetových stránkách, u nichž je uvedena doba dodání 1 týden a více. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 • jedná-li se o opravu nebo údržbu provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • jedná-li se o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Tento produkt již není na skladě“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k reklamním nebo obchodním účelům.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Doprava a služby:

Doprava zboží je po celé ČR zajištěna prostřednictvím přepravní společnosti. O chystané dodávce zboží je zákazník informován prostřednictvím SMS nebo telefonicky. Termín dodání je možno předem domluvit individuálně, aby termín a čas vyhovoval oběma stranám a bylo umožněno bezproblémové dodání zboží. 

Dopravné:

U nákupu nad 7000 kč je doprava zdarma, dobírečné se neúčtuje. Dopravné je možné si domluvit také individuálně, v závislosti na objemu, vzdálenosti a charakteru objednávky.

U nákupu do 7000 kč je dopravné účtováno paušálně: 

 • Do 15 kg - 260,-
 • Do 30 kg - 410,- 
 • Do 50 kg - 550,- 
 • dobírečné 120,- 

Expedice zboží: 

Jakmile je zboží skladem, expedice zásilky proběhne standartně do 24 h. max do 48 h. po obdržení emailu o expedici. Doručování zásilek probíhá vždy mezi 8-17 h. jako denní nebo mezi 16-21 h. jako večerní doručení. 

V ceně dopravy není započítána cena stěhování ani případná montáž zboží. 

Pokud při přebírání zboží zákazník zjistí zjevné poškození nebo jinou nesrovnalost, doporučujeme, aby zboží nepřebíral a na místě s řidičem sepsal reklamační protokol. Zároveň je vhodné tuto skutečnost oznámit prodejci. 

Doplňkové služby k přepravě: 

 • Top víkend (sobotní doručení) + 890,- 
 • Večerní doručení mezi 16 - 21 h. + 360,-
 • Top komfort (výnos do patra za aktivní asistence příjemce, max 80kg/1ks) + 390,-
 • Top komfort plus (základní sazba do 150kg zásilky, dodání a výnos dvěma osobami, manimulace a odnos obalového materiálu do odpadní nádoby příjemce) + 970,- 
 • Výnos do patra 190,- za jedno patro.

Reklamace, záruční lhůty

U veškerých dodávek musí kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned písemně oznámit prodávajícímu. Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v občanském zákoníku poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 2 let ode dne dodání zboží. Kupující je povinen důsledně dodržovat pravidla instalace a užívání výrobků, v souladu s „Návodem na používání nábytku a záručními podmínkami“ vytvořeným prodávajícím.

Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky.

Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy:

 • zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s „Návodem na používání nábytku a záručními podmínkami“ dodaného prodávajícím nebo

 • bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno nebo

 • bylo neodborně instalováno, následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými prodávajícím,

 • bylo násilně narušeno nešetrným a neodborným zacházením, např. tak, že zboží je poškrábané.

Důvodem k reklamaci nejsou poškození vzniklé z nedostatků okolního prostředí (např. vlhkost vzduchu). Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné rozdíly v rozměrech, barevných odstínech a povrchové nebo dýhované struktury způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů (např. malé suky).

Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá prodávající, který je povinen vadu odstranit. V případě, že prodávající prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním.

 

Rozhodné právo, příslušnost soudu

Pokud se některé ustanovení Obchodních podmínek dostane do rozporu s občanským zákoníkem České republiky, platí příslušná úprava občanského zákoníku, ostatní články Obchodních podmínek však zůstávají nedotčeny.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Děkujeme za důvěru

V případě reklamace, jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo námětů je Vám k dispozici náš zákaznický servis na adrese

Černokostelecká 555/15

Říčany u Prahy

251 01

tel. 323 602 684

nabytek@nabytekpraktik.cz